എഴുതി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഒരു പ്രണയകഥ  

എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണലോ. എന്നാൽ പോയി പറഞ്ഞുകൂടേ നിനക്ക്. നിരവധി വട്ടം തിരിച്ചും മറിച്ചും ആലോചിച്ചിട്ടാണലോ നീ ഇതു തീരുമാനിച്ചേ, പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ സംശയം. പേടിയാണോ നിനക്ക്. പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഉത്തരം ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ലലോ. ഇല്ല അങ്ങനെ പറയില്ല അത് എനിക്ക് ഉറപ്പാ. അങ്ങനെ ഒന്നും വരല്ലേ ഗീവര്ഗീസ്സ് പുണ്യാളാ, നിനക്കു മെഴുകുതിരി കത്തിക്കാമെ, എന്നെ ഒന്നു കാത്തോളണേ. 

ഉണ്ണി ഒരുനിമിഷം ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്നു തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ നീ മറക്കണം, ക്ഷമിക്കണം. 

ശരി കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസമായി എനിക്ക് തോന്നിയതാണ്. നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണൊന്നു. എന്റെ പുറകിൽ നടക്കുന്നത് വേണ്ട എന്നു പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നിനക്കത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടകേടൊന്നുമില്ല… കൂടെ നടന്നാൽ കൂടുതൽ നല്ലതാകും അല്ലെ ???

ഉണ്ണി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലാലോ… 

ഉണ്ണി… 

പുറകിൽ നിന്നു പരിചിത ശബ്ദം 

 എടാ… കുരുത്തം കെട്ടവനെ.. ഇരുന്നു ഫോണിൽ കുത്തികൊണ്ടിരിക്കൽ നിർത്തി ഈ അടുക്കളയിൽ വന്നോന്നു എന്നെയൊന്നു സഹായിക്ക്…

എഴുതി പൂർത്തീകരിക്കാതെ പോയ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള അനവധി കഥകൾക്കായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു… 
Advertisements

A Bizarre Fairy Tale

Once upon a time in a deep distant land as mentioned in the old fashioned fairytales there lived the ‘good’. The ‘good’ had a not so good neighbour namely ‘evil’ who always find a reason to fight with the ‘good’. One day an infant born named ‘religion’ was stuck up in their topic for fight and it was all that was necessary to trigger a great war, war of all wars , a never ending war as the old men and saints say. As the war started to take the shape and kept it’s momentum running throughout centuries ‘religion’ was almost at it’s prime. As days and ages changed everything changed and ‘religion’ now has a family with dozens of wives namely ‘caste’,’creed’,’color’ and so on. Now while all this changes happened our two main chieftains ‘good’ and ‘evil’ continue to exhibit their presence despite letting the fight being handed down to their children ‘humans’. Now the war is quite modern and unlike the old days not just the soldiers fought the war but  also everyone on the entire tribe have their own groups to fight for each other. Once the fight was only between the two, now it is between more than two say maybe infinite since nobody knows how many groups exist. But at the end of day nobody won and everybody lost a fair share. As the war progressed  this poor writer may not be there alive to unveil to you the forthcoming events of the war of wars. But one thing I am quite sure is that there are lot more words that have to be filled here inorder to end this fairytale in the words ‘thereby they lived happy there after’.

Nb: please don’t find a male chuvanism in it and everything mentioned here is of pure satire.

The Day Of Living Dead: Different Apocalyptic World

It was the day the world changed. The day the phenomenal death has finally given up. Humanity woke up to see a day when humans ceased dying. Even if you are aged and your flesh withered out exposing your frail bones you still keep on living. Infants born are placed with much burden of acknowledging every bunch of ancestors who created so much confusion and fuzz that infants born in a generation decided not to acquiesce anyone other than their dada and mama. While infants have their own troubles ,the world order was totally in jeopardy. The democracy soon was more a deflated balloon and finally it collapsed. Money soon disappeared and war broke out and went cold soon as war can never be war when no one dies. Borders disappeared and countries shut down. People moved freely all around with no system or rules whatsoever to stop them. Nobody bother to kill nobody as death was erased from their reality. Terrorists disappeared and criminals was no where to be seen. 

With boredom some even tries to go to outer space but was left in space as rocket boosters failed. People tried their best to die but nothing happened and was left only with burden of pain one way or another. Earth become so populated that it was impossible to move around and one day people vowed not to give birth again as sex was soon restricted and eventually forgotten in time. Human were deprived of all sins as nobody find meaning with existence.Religions have disappeared long ago that it never was a form of comfort. People soon lost count on their relatives as men and women moved all around the world without any particular reason and soon lost count on relationship too. Food become scare and earth became dirtier. All moved around as caste,creed,colour or any of other differences does not matter at all as living dead keep on walking as hope and prospect of future was uncertain.

Sound Of Boots: A short story

There were shadows everywhere and dimly lit source of light appeared out of nowhere .Being in the presence of utter silence and shadows was unbearable. Somewhere in distance I could here somebody weeping shortly breaking the silence and I was not sure who it was. Soaring pain in the eyelids coupled with an overall numbness was quite puzzling to me. 

Where am I?

I shredded my pain and tried to get up but I couldn’t and soaring pain in the head increased drastically. I moved my hand over my head and there it was swollen as i was being hit by something. The only thing I could remember was that of sound of walking boots. I can’t recall how I end up in this place . I almost got up despite the pain. Suddenly my thoughts were broken by small wailing that echoed around me. Few feets away from me there lies a girl lying half naked socked in blood and the deep scars on her body left within me a terror that I can’t feel the pain anymore in my severed head. I was not able to see her though as the darkness had shown it’s pity in hiding her face. I slowly and causiously moved towards her in vain as I  listened to the echoing sound of the boots which overlapped her wailing which were dying down as each second passed. As I was about to see her face a hand suddenly fall on my shoulder terrorising me in horror . I turned myself to see the familiar face of my wife looking at me. I was dreaming.

I was there seated in my desk sleeping and dreaming as I was completing the work last night and have some how fallen asleep half through. As I was leaving the room I looked back once again to the unfinished FIR( first investigation report) that lay on the table. In between the papers and his own familiar handwriting there lies the photograph of her with her face unmistakably covered in a deep dark shadow.

Somewhere inside me someone keep on asking…

What happened to her? 

What do they gain?

 

Fly And The Lamp 

Ignite the fire inside you…

It was indeed beautiful today and the day was coming to an end in different colours and it was a very soothing feeling indeed for me. The bright colours of sky was soon replaced with the emerging darkness and elapsing time whispered to  light the lamp. Somewhere in a distance somebody lit a dim light which increased the intensity of darkness.Even i was totally tired I could still make of the many uninvited figures of shadows all around me which tried to catch hold of me. As night crawl slowly I was too tired of anymore fighting and was soon dragged into a bottemless pit of unknown entity. I tried in vain to cry my lungs out for help but no voice came out. I saw in distant a dim light and it was getting hotter and hotter as I fall .I could still see others helpless and tired just alike me falling down on and on. As the light soon engulped me I could feel no more pain and what’s left there was emptiness.

Portraying Isolation

787.jpg

Guess what that building in the picture i captured is a local “Toddy Shop” . . .

It is said that majority of the acute drinkers is drinking inorder to forget their past memories,sadness,stress, pain etc etc . . .

So as a matter of fact ,can we compare this picture to the life of a drunkard??

The buliding and coconut tree in an isolated place can quite signify a drunkard’s isolated nature.That is he/she is completely cut of from the normal life.The water around them show the intensity of the issue . . .

what do you think???

How To Story The Sunset

image

This is a picture taken myself on behalf of the theme sunset .
Sunset is a visual treat  that a  photographer  should never miss. A photographer should always tries to bring in creative inputs while portraying sunset . Since it is very common in finding a number of images based on sunset all over Internet ,it is very necessary for your picture to be the one that should be quite different and appealing to a viewer . .

😐

Too Much Impressed By Butterflies

image

image

These pictures are taken from my photography collection based on theme  butterfly
         Butterflies are simply an amazing  creation of god. No matter how small it may be it always impress me with its simply light and beautiful body . I always felt that butterflies symbolises the love,passion,youth,freedom and most importantly beauty. It is very beautiful to picturize a frame containing a butterfly along with a flower.
          How much powerless and insignificant it may be compared to other creations of the mighty god, we could not deny the fact that it must do have surely impressed you atleast once in your lifetime.
With Its beauty it should have taken atleast a few seconds of your precious time in watching it .

“Butterflies are mentally mental, just like love”
: Phrase from a film … 🙂